Könyvtárhasználat

Módosítás alatt áll!

Ligetalja Könyvtár

Könyvtárhasználati Szabályzata

 

Könyvtárhasználati szabályzatunk: A kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68. §.a) pontjában kapott felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a Nyíracsádi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a következők szerint határozza meg:

A Ligetalja Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.

Fenntartója: Nyíracsád Községi Önkormányzat.

Nyitva tartása: Hétfő – Péntek: 8 – 12, 13 – 16,30-ig, Szombat: 9 – 12-ig (időszakosan)

I. Általános szabályok:

 1. A könyvtárlátogatók táskát, kabátot az arra kijelölt helyen /könyvkölcsönző helyiségben/ kötelesek hagyni.
 2. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
 3. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
 4. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
 5. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
 6. A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárosokhoz fordulhatnak.
 7. Köszönettel vesszük az adományokat és a Pártoló tagságot. A pártoló tagok igényeit a dokumentum beszerzéseknél és a szolgáltatásoknál – lehetőségeinkhez mérten – egyaránt figyelembe vesszük.

II. A könyvtárhasználat feltételei:

 1. A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött.
  Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (1997. évi CXL tv. 57. §. (1). 14 éven aluliak esetén a jótállás adatai.
  Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
 2. A könyvtárat használhatja minden magyar és külföldi állampolgár, aki a könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezően ismeri el.
 3. Az adatok valódiságát személyigazolvánnyal, útlevéllel vagy tartózkodási engedéllyel szükséges igazolni.
 4. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag a nyilvántartás számára használja, illetéktelen személynek vagy szervnek azt át nem adja.
 5. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról felvilágosítást kérhet.
 6. Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs dokumentum tartozása, vagy díjhátraléka – adatait töröljük a nyilvántartásainkból.
 7. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

III. Térítésmentes szolgáltatások:

 1. Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások, rendezvények (író-olvasótalálkozó stb.)
 2. A könyvállomány és a folyóiratok helyben használata
 3. A könyvtár állományát feltáró katalógusok használata
 4. A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól, valamint más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről adott információk.
 5. A könyvtárközi kölcsönzés, a könyvtár állományából hiányzó dokumentumok átkérhetők, kölcsönözhetők más könyvtáraktól. A szolgáltatás az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak, egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak) ingyenes. Csak beiratkozott olvasó veheti igénybe. 2007. január 1-től a visszapostázás költségét az olvasónak kell megtéríteni.
 6. Hosszabbítás. A beiratkozott olvasónak lehetősége van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal, személyesen vagy telefonon keresztül. Nem hosszabbítható lejárt határidejű, vagy előjegyzett könyv és kötelező olvasmányok meghatározott köre.

IV. Térítéshez kötött szolgáltatások:

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok /könyvek, folyóiratok, videó-kazetták/kölcsönzése, továbbá a számítógépes adatbázisok, CD-ROM-ok, multimédiák és az Internet, e-mail használata.
A beiratkozásnál az olvasó eldöntheti, hogy a könyvtári szolgáltatások közül csak a hagyományos kölcsönzést kívánja igénybe venni, vagy minden, a könyvtár által felkínált szolgáltatással is élni kíván.
Ez utóbbi esetben emelt szintű szolgáltatást kap, amelyhez más díjtételek tartoznak.
Díjtételeket a melléklet tartalmazza.

Beiratkozás

 1. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
  A beiratkozás mindig adott tárgyévre szól.
 2. Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított egy éves időtartamra (365 napra) szól.
 3. Az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa felel.
 4. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

Kölcsönzés

 1. A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét kölcsönadja, az olvasó kölcsönzi.
 2. Csak az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és a könyvtár egyéb szolgáltatásaira.
 3. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentumok, késedelmi díj stb.) rendezése után lehet.
 4. A kölcsönzés időtartalma 21 nap, az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 3, többkötetes művek esetében: 5.

Hosszabbítás

 1. Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal, személyesen, vagy telefonon keresztül. Nem hosszabbítható lejárt határidejű, vagy előjegyzett könyv és a kötelező olvasmányok meghatározott köre.
 2. Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén (késedelem)

  A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentum vissza hozatalára.

  A felszólítás menete:
  Az első felszólítást 7 nap türelmi idő után küldjük. A hét napos türelmi idő alatt a dokumentumok meghosszabbíthatók.
  Második felszólítás: újabb 21 nap késedelem után történik.
  Harmadik felszólítás: újabb 21 nap után történik.

  Első felszólítás: 100.- Ft
  Második felszólítás: 200.-Ft
  Harmadik felszólítás: 400.-Ft

 3. A könyvtár a be nem hajtható követelését jogi úton érvényesítheti / a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján / illetve a fenntartó másképp is rendelkezhet (törlését engedélyezi).
 4. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni. A könyvtár a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet.

Előjegyzés

 1. Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentumokat 30 napig figyeljük, beérkezésükről kérés esetén értesítést küldünk, melynek költsége a mindenkori postaköltség. A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést.

Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok átkérhetők, kölcsönözhetők más könyvtáraktól.
 2. A szolgáltatás az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak, egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak) ingyenesen küldik, viszont a 2007. 01. 01-től a visszapostázás költségét az olvasónak kell megtérítenie.
 3. Az ODR körön kívülről érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit díjtételekhez is kötheti.

Helyben használat

 1. Az olvasóterem könyvállománya és a számítógépes adatbázisok csak helyben használhatók.
 2. Használatukhoz a tájékoztató könyvtárostól segítséget kell kérni.
 3. Dokumentumokról másolatkészítésre van lehetőség /melléklet.
 4. Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt max. 2 dokumentum, 2 napra történő elvitelére. /Kézikönyvek, helyismereti dokumentumok/
  A kölcsönözhetőség mértékét a könyvtáros mérlegelheti. A kölcsönzés tényét ebben az esetben is a nyilvántartásokban szerepeltetni kell.
 5. A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra és külön engedéllyel vehetők igénybe. Ezek kölcsönzésétől el kell tekintetni.

Számítógép és Internet használat

Olvasóink számára lehetővé tesszük az informatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások igénybe vételét /oktatási, kutatási feladatokhoz/. Használatkor kérjük az alábbiak betartását:

 1. Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet.
 2. A gép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
 3. Akár saját, vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre nem lehet!
 4. A számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani nem szabad!
 5. Az Internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése tilos; másolása – csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű, alkalmazásokhoz változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással – a könyvtárossal való egyeztetést követően történhet.
  Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
  Nyomtatás díjtételei: mellékletben.
 6. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait.
 7. A Ligetalja Könyvtár, mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát megtiltsa.

cheap ray ban sunglasses outlet
cheap oakley outlet sale
cheap Ray Ban sunglasses online
cheap Ray Ban sunglasses outlet uk
Cheap Ray Bans Outlet
cheap ray bans sale
cheap ray ban glasses
Ray ban sunglasses for cheap
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban glasses outlet
cheap ray ban glasses
cheap oakley sunglasses outlet
Wholesale oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses online
occhiali da sole ray ban clubmaster oakley Italia ray ban italia occhiali da sole ray ban outlet